Obchodní podmínky

1.     Všeobecná ustanovení 

Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.fare.cz.

Tento internetový obchod provozuje společnost FARE, spol. s r.o., se sídlem: Masarykova 254,
763 26 Luhačovice,
IČ 46343784,
DIČ CZ46343784,

provozovna:
Brumovská 1031, 766 01 Valašské Klobouky (dále jako prodávající).

Tel.: 577 320 640, e-mail: marketing@fare.cz

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele jako prodávajícího a zákazníka jako spotřebitele.

Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.

2.     Uživatelský účet

2.1.   Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2.   Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3.   Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.4.   Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5.   Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.     Objednávka 

3.1.   Odesláním elektronické objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a  Reklamačním řádem a že bez výhrad akceptuje veškerá jejich ustanovení.
3.2.   Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.
3.3.   Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
3.4.   Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu).
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

3.5.   Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
3.6.  Po přijetí objednávky bude Kupujícímu automaticky zaslán e-mail o jejím přijetí do informačního systému firmy FARE. Tuto informaci nelze považovat za akceptaci této objednávky ze strany Prodávajícího.
3.7.   Objednávka bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dní od jejího doručení Prodávajícímu, a to buď v plném, nebo částečném rozsahu dle možností na straně Prodávajícího. Pro případ, že Kupující nesouhlasí s částečným vykrytím objednávky a požaduje pouze plnění v plném rozsahu, tak tuto skutečnost výslovně uvede v objednávce. Pokud objednávka nebude do 5 pracovních dní vyřízena, bude považována za neplatnou a Kupující není povinen zboží přebrat.
3.8.   V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávky, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu toto zboží za tuto zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje Kupujícího o této chybě bez zbytečného odkladu e-mailem či telefonicky ohledně dalšího postupu. 
3.9.   Za okamžik uzavření kupní smlouvy a vznik smluvního vztahu se považuje moment předání takto objednaného zboží prvnímu veřejnému přepravci a nebo osobní předání zboží Prodávajícím Kupujícímu.
3.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.     Přeprava a dodání zboží

4.1.   V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
4.2.   Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
4.3.   V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
4.4.   Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
4.5.   Více informací o možnostech přepravy a platby se můžete dozvědět na http://www.fare.cz/platebni-a-dodaci-podminky.html

5.     Odstoupení od smlouvy 

5.1.   Internetový obchod společnosti FARE, spol. s r. o. poskytuje dle § 1829, odst.(1) Občanského zákoníku ochrannou lhůtu 14 dní na vrácení zboží bez udání důvodu.
5.2. Výrobek  musí být vrácen bez známek užívání, nepoškozený. Nejlépe by měl být vrácen v původním nepoškozeném obalu. 
Spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. 
5.3.   Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář (viz. níže) poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Podnikatel potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
5.4.   Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.5.   V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

5.6.   Nárok na úhradu za škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.     Práva z vadného plnění

6.1.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
6.2.   Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a)      má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b)      se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c)      zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d)     je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e)      zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3.   Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Reklamace je uplatněna momentem, kdy je prodávajícímu doručen, popř. sdělen projev vůle spotřebitele uplatnit práva z vadného plnění. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet ode dne následujícího po uplatnění reklamace. 
6.4.   Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
6.5.   Více informací o tom, jak postupovat při reklamaci nebo vrácení zboží se dozvíte zde: https://www.fare.cz/reklamace-vymena-vraceni-zbozi.html 

7.     Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1.   Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží
7.2.   Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
7.3.   K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
7.4.   Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.     Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

8.1.   Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
8.2.   Používáme základní analytická cookis pro statistické účely, prohlížením tohoto webu souhlasíte jejich využitím.

9.     Doručování

9.1.   Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, může být doručeno elektronickou poštou, na e-mailovou adresu prodávajícího.Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.
9.2.   Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době.
9.3.   Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

10.  Závěrečná ustanovení

10.1.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
10.2.   Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
10.3.   Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
10.4.   Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa pro doručování:

FARE, spol. s r. o.

provozovna

Brumovská 1031

766 01 Valašské Klobouky

adresa elektronické pošty: marketing@fare.cz

Ve Valašských Kloboukách dne 25. 06. 2021