Pravidla soutěže

 

Tipovací soutěž – počet nových modelů | únor 2021

(dále jen „Pravidla“)

 

1. Pořadatel soutěže 

1.1. Pořadatelem soutěže je společnost FARE s r.o. se sídlem Brumovská 1031, 766 01 Valašské Klobouky, IČO: 46343784, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně Zn. C 5399 (dále jen „Pořadatel“).

 

2. Místo konání soutěže 

2.1. Soutěž probíhá na území České republiky, a to elektronicky prostřednictvím facebookového profilu OBUV FARE (dále jen „Místo konání soutěže“).

 

3. Termín konání soutěže 

3.1. Soutěž probíhá od 9.2.2021 (od 10:00 hodin SEČ tohoto dne) do 12.2.2021 (do 23:59 hodin SEČ tohoto dne).

 

4. Podmínky účasti v soutěži a mechanika soutěže 

4.1. Zúčastnit soutěže se může stát svéprávný člověk starší 18 let, který je uživatelem profilu na webové adrese https://www.facebook.com/ s trvalým bydlištěm nebo s adresou pro doručování na území České republiky, který pod soutěžní příspěvek připojí svůj komentář splňující požadavky soutěže. Výše uvedeným jednáním účastník zároveň vyjadřuje a potvrzuje souhlas s těmito Pravidly.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele soutěže, jakož i jim osoby blízké dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě podezření na jednání v rozporu s těmito Pravidly ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, takového účastníka soutěže vyloučit ze soutěže bez nároku na výhru nebo odůvodnění. Do soutěže nebude zařazen nebo z ní může být vyloučen soutěžící, který neuvede všechny požadované náležitosti nebo je uvede nepravdivě, nesprávně či nečitelně nebo který nepotvrdí souhlas s těmito Pravidly nebo který nesplňuje jakékoliv jiné podmínky účasti v soutěži.

4.2. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou (tzn. jednou odpovědět na soutěžní otázku) a může získat v soutěži pouze jednu výhru.

4.3. Soutěžící se zapojí do soutěže zasláním komentáře s tipem na správnou odpověď na soutěžní tipovací otázku pod soutěžní příspěvek, který bude pořadatelem zveřejněn v místě konání soutěže dne 9.2.2021 v 9:00 SEČ tohoto dne.

 

Soutěžní otázka zní:

Kolik nových modelů máme připraveno pro letošní jarní a letní sezónu?

Za nové modely považujeme nové barvy a střihy ve všech kategoriích.  

 

4.4. Soutěžní komentář nesmí:

  1. být v rozporu s platnými právními předpisy na území České republiky;
  2. obsahovat jakákoliv nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přijímanými pravidly, slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost;
  3. obsahovat prvky násilí, pornografie nebo jinak pohoršující nebo nevhodný obsah;
  4. hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob;
  5. nesmí porušovat žádná práva jakýchkoliv třetích osob, zejména práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu a jiná práva k duševními vlastnictví;
  6. obsahovat skrytou reklamu;
  7. jakýmkoliv způsobem poškozovat dobré jméno pořadatele.

 

4.5. Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky soutěže. Pořadatel má právo do soutěže nezařadit nebo ze soutěže vyloučit soutěžící, jehož komentář k soutěžnímu příspěvku (odpověď na soutěžní otázku) nesplňuje výše uvedené podmínky a dále každého takového soutěžícího, u kterého bude mít Pořadatel důvodné podezření, že profil tohoto soutěžícího na sociální síti je založen a využíván zejména za účelem účasti ve spotřebitelských soutěžích.

Pořadatel neodpovídá za to, pokud se soutěžícímu nepodaří zapojit do soutěže v důsledku výpadku telekomunikačního spojení, jakékoliv poruchy elektrické sítě nebo jakékoliv opatření přijatého provozovatelem sociálně sítě Facebook.

 

5. Výhry v soutěži, výběr výherců a předání výher 

5.1. Do soutěže byly jako výhry vloženy 3 kusy dárkových poukázek v nominálních hodnotách a množstvích:

  • 1x FARE poukázka v hodnotě 1000 Kč
  • 1x FARE poukázka v hodnotě 500 Kč
  • 1x FARE poukázka v hodnotě 300 Kč

Dárkové poukazy je možno uplatnit při nákupu na eshopu společnosti FARE www.fare.cz nebo v některé z podnikových prodejen FARE (Valašské Klobouky, Luhačovice, Zlín).

5.2. Ze soutěžících, kteří splnili výše uvedené podmínky soutěže, budou vybráni tři výherci, kteří odpověděli první správně nebo se svým tipem nejvíce přiblížili správné odpovědi. V případě, že správně odpovědělo více výherců, vylosuje Pořadatel výherce náhodným losem.

5.3. Pořadatel soutěže bude po ukončení soutěže výherce kontaktovat prostřednictvím jejich facebookového profilu formou komentáře pod soutěžní komentář soutěžícího, a to nejpozději do 5-ti pracovních dnů od ukončení soutěže. Jméno, pod kterým se soutěžící zúčastnil soutěže, bude rovněž neodkladně publikováno na stránce facebook.com/obuvfare a webu Fare. Je povinností každého výherce poskytnout pořadateli soutěže součinnost nezbytnou pro předání výhry v soutěži. Výhry ve formě dárkových poukazů budou rozesílány e-mailem, a to nejpozději do 10-ti pracovních týdnů od ukončení soutěže.

 

6. Zpracování osobních údajů

6.1. Osobní údaje každého účastníka soutěže v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, facebookový profil, adresa pro doručování a případně další osobní údaje požadované Pořadatelem pro účely vypořádání výhry, které poskytl účastník soutěže v rámci své účasti v soutěži, budou zpracovávány Pořadatelem, jelikož toto zpracování je nezbytné z důvodu oprávněného zájmu Pořadatele, tj. pro účely realizace soutěže, informování účastníka soutěže o výhře a vypořádání výhry. Pořadatel je tak správcem těchto osobních údajů.

6.2. Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je podmínkou účasti v soutěži, informování účastníka soutěže o výhře a vypořádání výhry (jméno a příjmení, adresa pro doručování, facebookový profil). Výše uvedené osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu trvání soutěže a na dobu nutnou pro informování o výhře a vypořádání výhry, nejpozději do 15.3.2021. Po zániku účelu zpracování budou osobní údaje účastníka soutěže smazány, pokud pro jejich další zpracování nebude existovat jiný právní důvod. Účastník soutěže má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.

6.3. Pokud účastník soutěže nabyde dojmu, že jakékoliv zpracování jeho osobních údajů probíhá v rozporu s právními předpisy, má právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů na adrese: uoou.cz. Účastník soutěže může kdykoliv kontaktovat Pořadatele na adrese uvedené v hlavičce těchto Pravidel nebo na e‑mailové adrese: marketing@fare.cz.

 

7. Ostatní podmínky soutěže

7.1. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její Pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo bez udání důvodů vyměnit ceny dle těchto Pravidel za jiné ceny, jež jsou jejich odpovídající náhradou.

7.2. Na výhry v soutěži není právní nárok. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám v Pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno v těchto Pravidlech. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel nenese zodpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s užíváním výher.

7.3. Pořadatel je oprávněn rozhodnout všechny otázky a spory týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele. Účastník se zavazuje uvádět v soutěži pouze pravdivé údaje.

7.4. Soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem soutěže se řídí právním řádem České republiky.

Úplná a závazná pravidla soutěže jsou dostupná zde: https://www.fare.cz/pravidla-souteze.html 

ikonka

Provozovatel

FARE, spol. s r.o.
Brumovská 1031, 766 01
Valašské Klobouky
IČ: 46343784
DIČ: CZ46343784

E-mail: marketing@fare.cz

ikonka

Novinky e-mailem

Zadejte svůj e-mail a budete informováni o novinkách.